เรียนภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทความเกี่ยวกับคำว่า “Marry”

กล่าวถึงคำว่า   “Marry    is probably incorrectly used. These are the suggestions of how to use it grammatically.

“marry”  ที่หมายถึง  แต่งงาน เป็นคำที่ใช้ผิดค่อนข้างบ่อย ลองมาดูกันว่าจะใช้คำนี้ให้ถูกต้องได้อย่างไรตามหลักไวยากรณ์

get married
     In an informal style, when there is no object “get married” is more common than “marry”. ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ เราสามารถใช้คำว่า “ get married” โดยที่ไม่ต้องมีกรรมในประโยค ถ้าใช้ “marry” จะเป็นทางการกว่า

-      Lulu and Joe got married  last week. ( less formal)
-      Lulu and Joe married last week. ( more formal)

marry someone
Before a direct object, marry is used without prepositions.

ถ้าจะบอกว่าใครแต่งงานกับใคร เราสามารถใช้คำว่า “marry” ตามด้วยกรรมของประโยคซึ่งเป็นได้ทั้งสรรพนามที่เป็นกรรม her/him หรือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะก็ได้ โดยที่ไม่ต้องใส่คำบุพบทเข้าไป

-      She married him last week. ( NOT She married with him.)

get / be married to someone
We can also use get / be married to with an object เราสามารถใช้ get married to หรือ be married to ตามด้วยกรรมของประโยค หรือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ

-      She got married to her childhood sweetheart.
-      I’ve been married to you for 25 years and I still don’t understand you.

Reference: Michael Swan, Practical English Usage, Oxford

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น